Lars Walløe i demografi og befolkningshistorie

Lars Walløe har et bredt interessefelt og utpreget evne til samarbeid. Hans store flerfaglige kompetanse gjør ham kyndig i så mange fag at det er ikke alltid godt å avgjøre når han krysser faggrenser. Sikkert er det at mange fag har profitert på hans aktive og levende interesse, blant annet demografi, et fag han har dyrket med blikket rettet både framover og bakover i tid.

I 1972-74 gjennomførte han sammen med en rekke medisinerstudenter en intervjuundersøkelse om familieplanlegging. Han ledet befolkningsutvalget av 1981, som hadde ansvaret for NOU 1984:26, der man drøftet mulige følger av de lave fødselstallene i Norge på den tiden.

Walløes demografiske interesser kombinert med en utpreget sans for historie førte ham til studiet av befolkningsnedgangen i Norge i senmiddelalderen etter Svartedauden, der han anla nye synspunkter på pest og smitteforhold, utarbeidet modeller for befolkningsfremskrivning i perioden og gav viktige innspill i en pågående pestdebatt.

Lars Walløe har tatt aktiv del i metodeutviklingen innenfor historisk demografi, der han har bidradd med viktige innspill ut fra sin faglige bakgrunn innenfor medisin, informatikk og statistikk. Som støttespiller og tung faglig konsulent for NAVF-prosjektet Fruktbarhetsfallet i Norge 1890-1930 var han uvurderlig.

Sølvi B. Sogner,
professor,
Historisk Institutt,
Universitetet i Oslo