Populærvitenskapelige artikler, innstillinger og lignende

(et utvalg)

Lars Walløe

L. Walløe: Forskerutdannelse. Nordisk Forum, 1966,  1:318-324.   

L. Walløe: Farver og farvesyn. Fra fysikkens verden, 1967,  (1):1­4-17,  (2):1-5. 

L. Walløe:  Ny kunnskap om saltutskillelse og  kardiale  ødemer. Tidsskr nor lægeforen, 1968, 88:2047-2048.

L. Walløe:  Hvordan behandler nerveceller sanseinformasjon?  Fra  fysikkens verden, 1969, (4):1-7. 

L. Walløe: Det sentralnervøse apparat for osmoregulering. Tidsskr nor lægeforen, 1969, 89:1077-1082.

L. Walløe: Familieplanlegging i globalt, nasjonalt og individuelt  perspektiv.  Tidsskrift nor lægeforen,  1973,  93:  306-310. Ajourført og utvidet som: Befolkningsvekst, familieplan­legging   og  befolkningspolitikk.  1) Norkontakt,  1974,  2)  Et tverrfaglig undervisningsopplegg  om  befolkningsspørsmal  til bruk  for  videregående  skoler,  Norsk  samband for De  forenede  nasjoner,  1974, 3) Mot sult kampanien, 1975. 

G.H.  Brundtland og L. Walløe: Høyde  og  vekt  hos skolebarn. Percentildiagrammer basert på målinger av skolebarn  i Oslo i 1970. Tidsskr nor lægeforen, 1975, 95:79-83.

Miljøverndepartementets bruk av forskning - Utredning foretatt av et utvalg  nedsatt  av  Miljøverndepartementet  (formann:   Lars  Walløe). Miljøverndepartementet, 1979, 1-121. 

L. Walløe:  Aggresjon,  altruisme  og  overlevelsesmuligheter  - Perspektiver på fremtiden fra et biologisk synspunkt.  pp 148-170  i Thordis Støren (red): Ikke-kristen etikk. Gyldendal norsk forlag,  Oslo, 1981. 

Befolkningsutviklingen  - Utredning  fra et utvalg  oppnevnt  ved  kongelig resolusjon av 14.  august 1981 (formann:  Lars  Walløe).  Norges offentlige utredninger, NOU 1984: 26, 1-221. 

L. Walløe, O. Bøckman, H. Dovland, B. Herrlander, A. Johnels, P. Kauppi,  H.  Rodhe,  H.M.  Seip  and C.O.  Tamm:  Acid rain  - an  environmental  problem across national boundaries. Working  docu­ment  for the Third  meeting of the World Commission  on   Envir­onment and  Development, United Nations, Geneve, 1985, 1-17. 

The state of the North-east Atlantic minke whale stock. Report of the group of scientists appointed by the Norwegian government  to review the basis for Norway's harvesting of minke whales  (chair­man: Lars Walløe), Økoforsk, Ås, 1987, 1-100. 

L. Walløe:  Lopper   og  pestepidemier. pp 56-60  i  Det  Norske Videnskaps-Akademi: Årbok 1987. Universitetsforlaget, Oslo, 1988.

Forskningsprogram  for sjøpattedyr. Innstilling fra  en  planleg­gingsgruppe oppnevnt av Norges fiskeriforskningsråd (leder:  Lars Walløe),  NFFR, Trondheim, 1988, 1-42, også publisert i  revidert form  som:  Framework  for a marine  mammal  research  programme. Norwegian Fisheries Research Council, Trondheim, 1988, 1-45.

Forskningsprogram  om årsaker til framvekst av  skadelige  alger. Innstilling   utarbeidet  etter  oppdrag  fra   Norges   fiskeri­forskningsråd  og Nasjonalkomiteen  for miljøvernforskning av  to samarbeidende utvalg (formenn: Odd Nakken  og Lars Walløe),  NFFR og NAVF, Trondheim og Oslo, 1989, 1-60. 

Klima- og ozonforskning. Forslag til forskningsprogram utarbeidet av  utvalg  oppnevnt av Nasjonalkomiteen  for  miljøvernforskning (leder: Lars Walløe), NAVF, Oslo, 1989, 1-78. 

L. Walløe:  Bevissthet hos dyr. pp 150-153 i  D.  Føllesdal,  P. Andersen og L. Walløe: Bevissthet og hjernefunksjon. pp 143-153 i Årbok 1991, Det Norske Videnskaps-Akademi, Oslo,1992.

L. Walløe: Whale numbers in dispute. Nature, 362:389, 1993.

E.O.  Øen  og  L. Walløe: Norsk vågehvalfangst 1993  -  Fangstut­øvelse  og inspeksjon. Fiskeridepartementet, Oslo, 1993, pp  1-5, også  på engelsk: Norwegian minke whaling 1993 - Whaling  activi­ties  and inspection routines. Fiskeridepartementet, Oslo,  1993, pp 1-5.

E.O.  Øen  og  L. Walløe: Norsk vågehvalfangst 1994  -  Fangstut­øvelse  og inspeksjon. Fiskeridepartementet, Oslo, 1994, pp  1-5, også  på engelsk: Norwegian minke whaling 1994 - Whaling  activi­ties  and inspection routines. Fiskeridepartementet, Oslo,  1994, pp 1-5.

E.O.  Øen  and  L. Walløe: Hunting methods for  minke  whales  in Norway.  Results of scientific and traditional whaling  in  1994. IWC/47/WK 9.

E.O.  Øen  and  L. Walløe: Hunting methods for  minke  whales  in Norway. Results of the traditional whaling in 1995. IWC/48/WK 3.

L. Walløe: The whaling debate - For. BBC Wildlife, June 1995, 66.

L. Walløe: Hva styrer og hva bør styre forskningen? pp 29-32 i F. Engelstad:  Etikk i universitetssamfunnet. Innsatsområdet  Etikk, Skriftserie 1, Universitetet i Oslo, 1998.

Det Norske Videnskaps-Akademi: Norsk forskning ved sekelskiftet - Tid  for  gjennomtenkning.  Oslo, 1999, 1-63 (forfattere:  Lars Walløe og John-Arne Røttingen).

L. Walløe: Translation to English with annotations of the description of whales given in Hans Strøm: Physisk og oeconomisk beskrivelse over fogderiet Søndmør beliggende i Bergens stift i Norge. Sorøe, 1762.  Early descriptions of whales, J cetacean res manage 1999, 1(1):vii-viii.

L. Walløe: Translation to English with annotations of the description of whales given in Konungs skuggsjá (The King’s mirror). Norway, about 1250. Early descriptions of whales, J cetacean res manage 1999, 1(2):iii-iv & 2(1):iii-iv.

GMO-mat  - Helsemessige konsekvenser ved bruk  av  genmodifiserte næringsmidler  og næringsmiddelingredienser. Innstilling  fra  et ekspertutvalg  oppnevnt ved kongelig resolusjon 19.  januar  2000 (leder: Lars Walløe). Norges offentlige utredninger, NOU 2000:29, 1-82.

L. Walløe: Biografier i Norsk biografisk leksikon, Kunnskapsforlaget 1999-2005 over Per Andersen, Carl Oscar Arbo, Birger Bergersen, Christian Boeck, Cæsar Boeck, Wilhelm Boeck, Sverre Bruun, Leif Efskind, Kristen Eik-Nes, Lorentz Eldjarn, Per Enger, Frans Christian Faye, Valentin Fürst, Gustav A. Guldberg, Klaus Hansen, Olav Hanssen, Morten Harboe, Peter F. Holst, Jan K.S. Jansen, Anders N. Kiær, Carl Looft, Otto Lous Mohr, Kirsten Osen, Hans Prydz, Ivan Rosenqvist, Hans Strøm, Weiert Velle, Ørnulf Ødegård

Lars Walløe: Har norsk hvalfangst en fremtid? pp 132-144 i P2-akademiet, Bind XXXI, Transit, Oslo, 2004.

Det Norske Videnskaps-Akademi: Forskningsledelse og faglig frihet. Oslo, 2004, 1-11 (forfattere: Lars Walløe, Jan Terje Faarlund, Ingvild Gilhus, Sigmund Grønmo, Kalle Moene og Asle Sudbø)

Det Norske Videnskaps-Akademi: Evne til forskning – Norsk forskning sett innenfra. Oslo, 2008, 1-61 (forfattere: Lars Walløe, Inês Bartolo og Ole Røgeberg)