Forsøksplanlegging og statistisk metode

Et av Lars Walløes mange interessområder er statistikk. Siden midten av 1970-tallet har han veiledet medisinere i planlegging og analyse av en rekke kontrollerte kliniske forsøk. I flere år var han medlem av Arbeidsutvalget for kliniske utprøvinger ved Statens Legemiddelkontroll.

I tillegg til arbeid på den anvendte siden, har han interessert seg for statistiske metoders egenskaper. Spesielt har han lagt vekt på viktigheten av å bruke robuste statistiske metoder; dvs metoder som tåler avvik fra de antagelser som gjøres i en modell, f eks avvik fra normalfordeling. Han har veiledet flere hovedfagsstudenter som har studert robusthetsegenskaper ved hjelp av stokastisk simulering. For å studere hvordan metoder oppfører seg i praksis, er dette mye mer hensiktsmessig enn å studere metodenes asymptotiske egenskaper. I et medisinsk forsøk vil man vanligvis samle et relativt lite antall observasjoner, og stokastisk simulering gir i motsetning til asymptotiske beregninger mulighet til å studere metoders egenskaper i realistiske situasjoner med få observasjoner.

Et annet felt innenfor statistisk metode der han har bidratt med metodeutvikling, er sekvensielle metoder. Hovedhensikten med sekvensielle forsøk er å redusere antall pasienter det er nødvendig å inkludere i et klinisk forsøk. Sekvensielle metoder skiller seg fra tradisjonelle metoder ved at man utfører en signifikanstest hver gang responsen for en ny pasient blir registrert. For å avgjøre når en har nok informasjon til å avslutte et forsøk, benyttes spesielt utviklede stoppgrenser. Lars Walløes idé var å basere seg på en robust test og utvikle slike stoppgrenser ved hjelp av stokastisk simulering.

Foruten forskerveiledning innen statistisk metode og anvendt statistikk, har Lars Walløe bidratt til faget ved studentundervisning i statistikk for medisinere og farmasøyter i en årrekke. Han er kjent som en god foreleser. Sammen med Arnljot Høyland har han skrevet læreboken Elementær statistikk som ble utgitt første gang i 1977. Denne skiller seg fra de fleste andre elementære bøker ved at den legger vekten på ikke-parametriske metoder.

Eva Skovlund,
professor,
Kontor for klinisk forskning,
Det Norske Radiumhospital